Vásárlói tájékoztató

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra használni, másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy a félreértések elkerülése végett a vásárlás előtt győződjenek meg a megvásárolandó áru állapotáról, és arról, hogy valóban az Önöknek megfelelő alkatrészről van e szó.

Ha ezt Önök nem tudják megállapítani, akkor kérjék szakértő véleményét, ill. mintadarabot szíveskedjenek magukkal hozni.

Egyéb kiadásokat mint pl. alkatrész beszerelés, bevizsgálás, nem áll módunkban megtéríteni.

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi Vásárlási tájékoztatót szíveskedjen alaposan átolvasni.

A megrendelése esetén kérjük megadni:

Megrendelőnevét Szállítási, számlázási címet (irányítószám, város, utca, házszám) Aktív e-mail címet Aktív telefonszámot

Házhozszállítás:

A megrendelt termékeket a Magyar Posta futárszolgálat segítségével juttatjuk el a Fogyasztóknak Magyarország területén. Sikertelen kézbesítés esetén a postás értesítést hagy, és újra kézbesíti a csomagot. Ha akkor sem sikerül a csomagot átvennie, akkor a Magyar Posta a helyi postai kirendeltségen tartja azt további 5 napig, addig a csomag átvehető. Az 5 napot követően a csomag visszaküldésre kerül a feladóhoz. A visszaérkezett csomagokról telefonon vagy e-mailen értesítjük a tisztelt Fogyasztót, aki kérheti a csomag újbóli kiküldését, természetesen a visszaküldés és az újrapostázási költség a vásárlót terheli ebben az esetben.

Vásárlóink megrendeléseiket kérhetik otthonra, munkahelyükre. Munkahelyre kért megrendelések esetén a rugalmasabb szállítás érekében kérjük feltüntetni a cégnevet, emeletet, szobaszámot.

Átlagos szállítási idő a megrendelés napjától számított 1-3 munkanap.

A küldemény átvétele előtt kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze, hogy van-e bármilyen sérülés a csomagon. Kézbesítéskor névvel, dátummal és aláírással kell igazolni a csomag átvételét. Amennyiben a csomagon bármilyen sérülést észlel, abban az esetben a futár a helyszínen felveszi a jegyzőkönyvet.

Szállítás díja:

Az általános súlyú, terjedelmű és értékű csomagok (0-10kg között 50.000.-Ft érték alatt) szállítási költsége az ország teljes területére általában: 2.500.-Ft. utánvétes vásárlás esetén.

Az ettől eltérő nagyobb súlyú, értékű vagy terjedelmű csomagok, előre egyeztetett áron történik.

Az elektronikus úton történő szerződés létrejötte:

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utóbb nem hozzáférhető.

Fizetés:

A rendelt termékek árát és a szállítási díjat a csomag kézhezvételekor a futárnak kell kifizetni.

Szolgáltató a vásárlásról papír alapú ÁFÁ-s számlát állít ki, melyet a megrendelt termékkel együtt a csomagban talál a Fogyasztó.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót,a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül indoklás nélküli felmondási jog illeti meg,abban az esetben,ha a terméket beszerelés nélküli eredeti állapotban esetleges tartozékaival együtt vissza tudja küldeni.Ha az adott terméket a vásárló beszerelte,vagy üzembe helyezte, annak visszavásárlása csak garanciális indokkal lehetséges.A termékek minden esetben egyedi jelöléssel vannak ellátva,annak sértetlen mivolta igazolja,hogy a termékek sem bontva,sem beszerelve nem lettek.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles ( postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) mindenképpen irásban a Szolgáltató részére bejelenteni. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási-nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási és felmondási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 munkanapon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett összeget. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte.

A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadott számlaszámra történő visszautalással történik. Az elállási nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató minden esetben felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot és pontosítja az elállás folyamatát, annak részleteit.

Az elektronikus úton beérkezett elállást érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató Telephely és üzlet címére (Gerecse Car Kft, 2800 Tatabánya, Árpád út 19.) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:Gerecse Car Kft., 2800 Tatabánya, Árpád út 19.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezése:

Termékkód:

Számlaszám:

Bankszámlaszám:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Kellékszavatosság:

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szabályai szerint.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,azokért a termékhibákért, amelyek átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást, vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló általválasztott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termékhibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság:

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – ez előzőpontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatosság igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott írásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termékhibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,vagy

A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy

A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellék szavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve javított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek időpontja a termék a Fogyasztónak történőátadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik

Szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Gerecse Car Kft.

2800 Tatabánya, Árpád út 19.

Telefonos elérhetőség: H-P 8.00 – 17.00; Szo Zárva

Telefon:30/9840-518;30/2160-473

E-mail: info@fordfocusbonto.hu

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Felhasználó a termékkel, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Gerecse Car Kft.

2800 Tatabánya, Árpád út 19.

Telefonos elérhetőség: H-P 8.00 – 17.00; Szo Zárva

Telefon:30/9840-518;30/2160-473

E-mail: info@fordfocusbonto.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz kezelésére nincs azonnal lehetőség (a panasz jellegétől adódóan), akkor a Szolgáltató arra kérheti a Felhasználót, hogy a fenti e-mail címre írásban is továbbítsa kifogásait, észrevételeit.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, úgy kezdeményezheti Békéltetőtestület eljárását (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület).

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon:34/513-010

Fax:34/316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail: kemkik@kemkik.hu

Egyéb:

Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Az áraink forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget!

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

Megértésüket köszönjük !